www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.Cenník úhrad

MARGARÉTKA, Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica

Cenník úhrad

za poskytovanie sociálnych služieb

v zariadení sociálnych služieb:  

Denný stacionár Margarétka DS

         

platný od 1.1.2017

Druh poskytovanej sociálnej služby: denný stacionár s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služiebv zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odborné činnosti:                     Výška úhrady za 1 deň

Sociálne poradenstvo                                                    0,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby                                                        0,50 €

Sociálna rehabilitácia                                                    0,00 €               

Zabezpečenie rozvoja pracovných činností                       0,00  €

Obslužné činnosti

Stravovanie:

Raňajky                                                     1,70 €

Desiata                                                      1,00 €

Obed                                                         2,70 €

Olovrant                                                    1,50 €

Ďalšie činnosti :

Utváranie podmienok na záujmovú činnosť                 0,00 €

Iné činnosti :

masáže                                                                  0,00 €

rehabilitačné cvičenia                                               0,00 €

 

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení:

  1. Úhrady uvedené v cenníku sú stanovené pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí predložia rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári vydané obcou, resp. mestom, kde má prijímateľ trvalý pobyt.
  2. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ( a to za podmienok stanovených v zmysle § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ).
  3. Po zaplatení úhrady za sociálne služby v dennom stacionári musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovenú zákonom o životnom minime.
  4. Ak prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba ( v súlade s podmienkami stanovenými v § 73 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ), s ktorou bude uzatvorená zmluva o platení úhrady za sociálnu službu.
  5. Prijímateľ sociálnej služby prítomný v dennom stacionári je povinný odobrať a zaplatiť aspoň jedno jedlo denne.
  6. Sociálna služba sa v dennom stacionári poskytuje najmenej v rozsahu 8 hodín počas pracovného dňa. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby na menší rozsah ako 8 hodín, platí alikvotnú časť úhrady ( t.j. za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ) zodpovedajúcu počtu hodín, za ktoré je mu poskytovaná sociálna služba.
  7. Prijímateľ neplatí v prípade neprítomnosti v zariadení  žiadnu úhradu.  Ak však prijímateľ dlhodobo ( t.j. aspoň 20 pracovných po sebe nasledujúcich dní ) z iných ako zo zdravotných dôvodov nenavštevuje DS v takom časovom rozsahu, aký je dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, správna rada má právo rozhodnúť o tom, že bude platiť za dni neprítomnosti  presahujúce 20 pracovných po sebe nasledujúcich dní úhradu vo výške 0,50 eur.

 

 

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení:

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytnutú sociálnu službu podľa počtu dní poberania sociálnych služieb za predchádzajúci mesiac v hotovosti najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci poskytnutia sociálnej služby v dennom stacionári. Obedy platí prijímateľ denne priamo dodávateľovi ( reštaurácii, z ktorej je obed privezený ). 

 

Cenník  úhrad za poskytovanie  sociálnych služieb v Dennom stacionári Margarétka DS  bol schválený Správnou radou  OZ MARGARÉTKA so sídlom v Banskej Štiavnici dňa 30.11.2016 

 

                                         

 

                                                               v.r.    Ján Koťo

                                                       Podpis štatutárneho zástupcu

 

 

V Banskej Štiavnici dňa 30.11.2016

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

MARGARÉTKA, Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

pre zariadenie sociálnych služieb:  

Denný stacionár Margarétka DS

Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica

platná od 1.1.2017

 

POVOLANIE:             POČET                     PRACOVNÉ                      KVALIFIKAČNÉ

                         ZAMESTNANCOV:             ÚVAZKY:                        PREDPOKLADY:

 

Vedúca DS/                       1                   0,5/0,5                   úplné stredoškolské vzdelanie a

Inštruktor sociálnej rehabilitácie:                                           kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie
                                                                                          v rozsahu 150 hodín

                                                                                           

Sociálny pracovník/            1                   0,5/0,5                  VŠ 2. stupňa v odbore sociálna práca              

Inštruktor sociálnej  rehabilitácie:                                          kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie
                                                                                          v rozsahu 150 hodín                    

 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie:           1           1                    úplné stredoškolské vzdelanie a

                                                                                            kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie
                                                                                            v rozsahu 150 hodín

                                                                                            

Asistentka pri príprave       1                   0,5/0,5                  stredné odborné vzdelanie   

a výdaji jedla, pomocná asistentka                                       kurz na vykonávanie prác pri výrobe, manipulácii 

                                                                                        a uvádzaním do obehu  potravín a pokrmov     

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                            .

Pomocná sila pre aktivity   1                          0,5                  stredné odborné   

(dobrovoľnícka služba)                                                          vzdelanie

                                                 

 

SPOLU:                                     5                                    4,5

 

ZABEZPEČENIE  - dohoda podľa potreby:

Pracovník pre rozvoj                1                  0,5                     odborné  stredoškolské  

pracovných zručností,                                                           vzdelanie, kurzy                                                                            

pre rehabilitáciu a jogu                                                         úplné stredoškolské

                                                                                         vzdelanie fyzioterapeut,                  

                                                                                         certifikát, osvedčenie                                                         

                                                                                                                                        

Organizačná štruktúra pre  Denný stacionár Margarétka DS  bola schválená Správnou radou  OZ MARGARÉTKA so sídlom v Banskej Štiavnici dňa 30.11.2016

                                                       

                                                                            v.r. Ján Koťo                                                                                                                                                                                                                                        Podpis štatutárneho zástupcu

 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa 30.11.2016

 

Norma je : 2,66 zamestnancov, z toho 2,13 odborných zamestnancov

Skutočnosť je: 4,5 zamestnancov, z toho sú 3 odborní zamestnanci

OPIS ROZSAHU

  MARGARÉTKA, Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica

 

OPIS ROZSAHU A PODMIENOK VYKONÁVANIA ODBORNÝCH, OBSLUŽNÝCH A ĎALŠÍCH ČINNOSTÍ 

pre zariadenie sociálnych služieb:  

Denný stacionár Margarétka DS

Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica

 

V Dennom stacionári Margarétka DS sa poskytuje:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Každý prijímateľ sociálnych služieb má rozhodnutie o odkázanosti a posudok o odkázanosti (t.j. určený stupeň odkázanosti a na aké úkony je odkázaný). Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je poskytovaná inštruktorkami sociálnej rehabilitácie, sociálnou pracovníčkou, ktoré majú potrebný akreditovaný kurz  v súlade s § 84 zákona č. 448/2008 Z.z. V rámci zvýšenia ukazovateľov kvality majú traja zamestnanci absolvovaný kurz „Telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy“ v súlade s § 10 zákona 448/2008. Ide o praktický a teoretický nácvik zvládnutia rizikových situácií v zariadení ,o záchranu zdravia a života človeka. Akreditovaný kurz Ministerstvom práce  „Individuálny plán“ absolvovali zamestnanci podľa § 84 zák. 448/2008 ods. 20 a 21. V roku 2016 sme zahájili skupinovú časť supervízie, s pokračovaním v roku 2017.

 

 

 

Sociálne poradenstvo

 

 

 

Sociálne poradenstvo sa poskytuje na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva. Poskytuje sa denne, resp. podľa potreby prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom, a to v závislosti od charakteru problému. Poskytuje ho kvalifikovaný sociálny pracovník (druhý stupeň VŠ v odbore sociálna práca), ktorý je v zariadení denne na plný pracovný úväzok, t.j. od 8. hod. do 15. hod. Sociálny pracovník  posúdi povahu problému, poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia ale tiež zisťuje príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov prijímateľov (ich rodiny) a poskytuje im konkrétnu odbornú pomoc. Sociálny pracovník vedie záznamy o poskytnutom sociálnom poradenstve.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je vykonávaná inštruktorom sociálnej rehabilitácie s úplným stredoškolským vzdelaním a kurzom v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín. Je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopnosti a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Sociálny pracovník kladie dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi, plán sociálnej rehabilitácie je súčasťou individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby.

Stravovanie

Stravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľa v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant. Strava sa denne  dováža z Reštaurácie 6/4 v Banskej Štiavnici v obedároch. V prípade záujmu prijímateľov je možné okrem obeda pripraviť  aj raňajky, desiatu a olovrant podľa cenníka. V zariadení je kuchynka, kde je možné ohriať stravu. Výška stravnej jednotky za hlavné jedlo je 2,70 eur. V prípade, že prijímateľ má lekárom predpísané diétne stravovanie, poskytuje sa mu príslušná diéta. V samostatnej kuchynke, ktorá je kompletne vybavená, je možné prihrievať stravu, ktorú si prijímateľ prinesie, resp. je tu možný nácvik prípravy jedál. Zamestnanci absolvovali osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a manipulácii s potravinami podľa § 6 ods.3 písm. h) zákona 355/2007.

 

V Dennom stacionári Margarétka DS sa zabezpečuje:

Pracovná terapia ( rozvoj pracovných zručností )

Denný stacionár zabezpečuje odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických schopností a pracovných schopností a jeho začlenenia do spoločnosti.

Pracovná terapia (rozvoj pracovných zručností) je zameraná na tie pracovné návyky a zručnosti, aké konkrétny prijímateľ potrebuje, t.j. pri rešpektovaní individuálneho prístupu. Pre klientov sú vypracované individuálne plány, ktoré sú plne rešpektované, tak aby sa mohli čo najväčšou mierou zapojiť do pracovného života.

Denný stacionár uzatvorí dohodu s pracovným terapeutom ( pracovníkom pre rozvoj pracovných zručností ), ktorý má príslušné vzdelanie v zmysle zákona     č. 448/2008 Z. z.

Záujmová činnosť

         V zariadení sa pripravujú týždenné plány, ktoré vždy v piatok, pred novým týždňom posielajú zamestnanci elektronickou formou , alebo osobne klientom aj rodinným príslušníkom. Na tvorbe plánu plnou mierou participujú klienti zariadenia. Tvorivé dielne, arteterapia vedená certifikovaním odborníkom, muzikoterapia, kanisterapia, fotografovanie, účasť na benefičných koncertoch, sociálna a pracovná rehabilitácia.

 

 

                                                                  v.r. Ján Koťo

                                                           Podpis štatutárneho zástupcu

 

 

V Banskej Štiavnici dňa  30.11.2016.


Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk       statistika