www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.Stanovy občianskeho združenia Margarétka

STANOVY  

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 • Občianske združenie má názov MARGARÉTKA.    
 • Sídlom združenia je Banská Štiavnica, ulica Bratská 9, 969 01  
 • Pôsobnosť združenia je celoslovenská
 • Je dobrovoľné, mimovládne a nepolitické záujmové združenie starajúce sa o rozvoj zdravotne a telesne znevýhodnených a ich rodiny.
 • Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 • Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami      sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 • Cieľom združenia je zoskupovať záujemcov pre pomoc osobám zdravotne, telesne  a sociálne znevýhodneným a ich rodinám.
 • Zriaďovať sociálne zariadenia, poskytovanie sociálnych služieb.
 • Podporovať a rozvíjať poznanie v oblasti života osôb zdravotne a telesne znevýhodnených.
 • Aktívne spolupracovať pri poskytovaní rehabilitačnej starostlivosti osôb zdravotne a telesne znevýhodnených.
 • Poskytovať rehabilitáciu (sociálnu, zdravotnú) osobám so zdravotným a telesným znevýhodneným, občanom mesta a okolitého regiónu Banská Štiavnica.
 • Organizovať rehabilitačné a rekondičné pobyty na Slovensku a v zahraničí pre jednotlivcov a celé rodiny.
 • Organizovať tábory na Slovensku a v zahraničí pre osoby so zdravotným, telesným a sociálnym znevýhodnením.
 • Vyvíjať aktívnu činnosť k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov, dotácii pre združenie.
 • Integrovať osoby so zdravotným a telesným znevýhodnením do pracovného pomeru a spoločenského života.
 • Zriaďovať chránené dielne a pracoviská pre osoby so zdravotným a telesným znevýhodnením na celom Slovensku.
 • Organizovať a spoluorganizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia na celom Slovensku.
 • Pomáhať a riešiť aktuálne krízové situácie osôb zdravotne, telesne a sociálne znevýhodnených podľa možností a právomoci združenia.
 • V spolupráci s občanmi, inštitúciami, rodičmi, a osobami so zdravotným, telesným a sociálnym znevýhodnením aktívne vyvíjať činnosť pre naplnenie cieľov združenia.
 • Zriaďovať a aktívne sa podieľať pri budovaní chráneného bývania na Slovensku pre osoby zdravotne a telesne znevýhodnené.
 • Podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť osôb zdravotne a telesne znevýhodnených formou realizácie kultúrnych, spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
 • Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, spoločenských a voľno- časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov  mesta Banská Štiavnica a okolitého regiónu.
 • Zriaďovať školské a predškolské zariadenia a podieľať sa pri ich zriaďovaní.
 • Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných bariér pri integrácii osôb zdravotne, telesne  a sociálne znevýhodnených.
 • Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, ako aj podporovať iné inštitúcie vydávajúce periodickú čí neperiodickú tlač zameranú na spoločnú problematiku.
 • Napĺňať ciele združenia aj týmito formami:
 • a)      organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,           workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
 • b)      vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života osôb           sociálne, zdravotne a telesne znevýhodnených
 • c)      spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie     a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného           zamerania

 

Článok 3

Členstvo

 

 • Členom združenia je rodina, ktorá má člena zdravotne alebo telesne znevýhodneného, fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami  a cieľmi združenia.
 • O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada združenia.
 • Členstvo vzniká dňom prijatia prihlášky za člena združenia Správnou radou.
 • Členovia každoročne uhrádzajú členský príspevok. Výšku členského príspevku určuje      Správna rada.
 • Členstvo môže získať aj neplatiaci člen o podmienkach takého to člena rozhodne Správna rada združenia. Neplatiaci člen nemôže voliť a byť volený do organov združenia a nemôže požívať výhody platiaceho člena, pokiaľ nie je on sám zdravotne a telesne znevýhodnený.
 • Správna rada vedie aktuálny zoznam členov združenia.
 1. Členstvo zaniká:

a)      vystúpením - v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade,

b)      vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,

c)      úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d)     zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

a)     zúčastňovať sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom

b)     zúčastňovať sa na činnosti združenia

c)     voliť a byť volený do orgánov združenia

d)    predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia

e)     byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

 

 1. Člen má tieto povinnosti:

a)     dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,

b)     plniť uznesenia orgánov združenia

c)     aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

 

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a)  valné zhromaždenie, (VZ)

b)  správna rada (SR)

c)  predseda, ktorý je štatutárnym orgánom (ŠO)

d)  dozorná rada (DR)

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

 • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
 • Valné zhromaždenie:

a)      schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

b)      volí a odvoláva členov správnej rady,

c)      volí a odvoláva členov dozornej rady,

d)     schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

e)      rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

f)       rozhoduje o zrušení združenia

 • Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do     roka. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20 % členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

 

Článok 7

Správna rada

 • Správna rada je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedná valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 • Správna rada má najmenej 3 členov (predseda, podpredseda, hospodár), ktorých funkčné     obdobie je 5 rokov. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou     osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda alebo podpredseda. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 • Správna rada najmä:

a)    volí spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a hospodára a odvoláva ich

b)    voláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

c)    vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia

d)   rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

e)    rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

f)     ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 

Článok 8

Štatutárny orgán

 • Štatutárnym orgánom združenia je Predseda. Tento je oprávnený konať a podpisovať        v mene združenia.
 • Štatutárny orgán  je volený na dobu 5 rokov.
 • Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.
 • Predseda je nadriadeným organom sociálnych zariadení zriadených v pôsobnosti združenia.
 • Predseda prijíma a prepúšťa zamestnancov pre sociálne zariadenia v pôsobností združenia.

 

Článok 9

Dozorná rada

 

 • Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému     zhromaždeniu.
 • Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade.
 • Dozorná rada má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. DR sa schádza najmenej     1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda DR. Dozorná rada je uznášaniaschopná,     ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila     nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 • Dozorná rada:

a)   kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b)   kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

Článok 10

Hospodárenie združenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 • Zdrojmi majetku sú:

      -  dobrovoľné členské príspevky

      -  dary od fyzických osôb

      -  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia

      -  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

      -  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia

      -  reklamná a propagačná činnosť

 

 •   Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
 •   Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 •   Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
 •   Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie a to zákon neurčuje inak. 

Článok 11

Zánik združenia

 • Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku     rozhoduje orgán oprávnený zo stanov nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 • Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením správna rada ustanoví likvidátora.
 • Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 • Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením. Účinnosť nadobúdajú dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.
 • Týmito stanovami sa rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 28. 7. 2003 pod číslom VVS/1-900/90-22208.
 • Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.     o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych     predpisov.

 

V Banskej Štiavnici dňa 21.11.2015


Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk       statistika